...

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង

ដោយ fivision

March 18, 2024
FI គ្រោងបង្កើនទំហំដីឱ្យបានច្រើនរយហិចតា នៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខ ដែលមានទីតាំងនៅចន្លោះពី ៤០ ទៅ៨០គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ។ ការអភិវឌ្ឍនឹងមានច្រើនទម្រង់ រួមមាន៖ • ការអភិវឌ្ឍន៍ដី • ការអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានពហុគ្រួសារ • ការអភិវឌ្ឍន៍ការិយាល័យ • ការអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម • ការអភិវឌ្ឍន៍លក់រាយ