...

កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិនិយោគិន

ដោយ fivision

March 18, 2024
FI មានគោលបំណងដើរលើផ្លូវវែងឆ្ងាយ ក្នុងនាមជាសហគមន៍មួយ ដើម្បីឱ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានឱកាសស្មើៗគ្នាក្នុងការសម្រេចបាននូវឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ពួកគេ។ ដើម្បីសម្រេចគោលបំណងនេះ សកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពសំខាន់គឺតាមរយៈ កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិនិយោគិន។ កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលវិនិយោគិននឹងផ្តោតទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងអចលនទ្រព្យ។ គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះ៖ • យល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងអចលនទ្រព្យ។ • យល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីធនាគាដីធ្លី។ • គ្រប់គ្រងហានិភ័យ • គ្រប់គ្រង និងការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុ • យល់ដឹងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។ • បង្កើតទំនាក់ទំនង និងបណ្ដាញសង្គម។
FIVISION CAPITAL