ការចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ

FI បានចុះបញ្ជីផ្លូវការ ដោយអនុលោមតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

image