...

សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី១៖ ការទទួលទានអាហារសាមគ្គី និងឱកាសបង្កើនមិត្តភាព និងកិច្ចសហការ

The 1st Annual General Meeting: Gala Dinner & Networking 🔊🔊 . 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

ដោយ fivision

March 3, 2023
កម្មវិធី “សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើកទី១៖ ការទទួលទានអាហារសាមគ្គី និងឱកាសបង្កើនមិត្តភាព និងកិច្ចសហការ” នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ២០២២។
FIVISION CAPITAL