...

ធនាគារដីនៅទីក្រុង Stockholm

នៅសតវត្សរ៍ទី១៨ ប្រទេសស៊ុយអែតគឺនៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅឡើយ។ នៅសតវត្សរ៍ទី១៩ ជនជាតិស៊ុយអែតយ៉ាងច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រោះវិបត្តិសង្គ្រាមលោក។ ដូច្នេះ ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងអាចដើរយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកឆ្ងាយ

ដោយ fivision

February 19, 2023
នៅសតវត្សរ៍ទី១៨ ប្រទេសស៊ុយអែតគឺនៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នៅឡើយ។ នៅសតវត្សរ៍ទី១៩ ជនជាតិស៊ុយអែតយ៉ាងច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រោះវិបត្តិសង្គ្រាមលោក។ ដូច្នេះ ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងអាចដើរយឺតយ៉ាវជាងការរំពឹងទុកឆ្ងាយ។ រហូតដល់ក្រោយសង្គ្រាមលោក ទីក្រុងបានរីកធំកាន់តែខ្លាំងឡើងវិញ និងកំណើតធនាគារដីក៏បានកើតឡើងផងដែរ។ ធនាគារដីបានចាប់ផ្តើមដោយការទិញដីសម្រាប់ការពង្រីកនាពេលអនាគត។ ការសិក្សាបង្ហាញថា ធនាគារដីធ្លីបានដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងច្រើន ទាក់ទងនឹងកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឯកជន។ ធនាគារដីនៅស៊ុយអែត ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរៀបចំលំនៅដ្ឋាន តំបន់ធ្វើការ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នា គណបក្ស​នយោបាយភាគច្រើន​បាន​ចាត់ទុកថា ​ធនាគារ​ដី​ធ្លីបង្ក​លក្ខណៈ​អំណោយផល ដល់ស៊ុយអែត។ ប្រភព៖ Atmer, Thomas. “Land banking in Stockholm.” Habitat International 11, no. 1 (1987): 47-55. https://doi.org/10.1016/0197-3975(87)90034-8 ប្រភពរូបភាព៖ https://www.timeout.com/stockholm/things-to-do/best-things-to-do-in-stockholm