...

ជំនួបក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ឆ្នាំ២០២២

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ បានជួបសំណេះសំណាលប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាច្រើនរូប និងដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តម ហុង សុហួរ អគ្គនាយក (CEO) របស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) និងជាទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន F.I Vision Capital Plc.៕ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

ដោយ fivision

March 3, 2023