...

កិច្ចប្រជុំវិនិយោគគិនឆ្នាំ២០២២

ក្រុមហ៊ុន F.I Vision Capital Plc. ជាក្រុមហ៊ុនថ្មីទើបមានអាយុពីរឆ្នាំទេ តែមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដែលមកចូលរួមសិក្សាស្វែងយល់អំពីវឌ្ឍនៈភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។ 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

ដោយ fivision

March 3, 2023
FIVISION CAPITAL