...

កម្មវិធី 45នាទីអំពីវិនិយោគ

45 Minute on Investment . 👆ចុចចំនងជើងលំអិតខ្លឹមសារ

ដោយ fivision

January 19, 2024
Episode 1 on : Personal Finance- focusing on Debt settlement While Facing Financial Crisis នាថ្ងៃទី18 ខែមករា ឆ្នាំ2024 ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃផ្សារ មូលបត្រកម្ពុជា ជាអ្នកសម្របសម្រួល រួមជាមួយវាគ្មិនកិត្តិយស លោក ង៉ែត ជូ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ F.I Vision Capitalនិង បានជជែកពិភាក្សារយ៉ាងសីជម្រៅក្រោមប្រធានបទ “ហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន - ការដោះស្រាយបំណុលនៅពេលជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ”។ ដោយកិច្ចពិភាក្សានឹងផ្តោតសំខាន់លើ ÷ដំណោះស្រាយលើបញ្ហាចំពោះមុខមានដូចជា ការបាត់បង់ការងារ ឬធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូល ស្របពេលកំពុងមានបំណុលជាមួយធនាគារ ឬអ្នកចងការប្រាក់ ឬកំពុងបង់រំលោះផ្ទះជាដើម។ល។
FIVISION CAPITAL